IMG_0222
41764933_1910562175917135_39291542412260
KONTAKT
Z NAMI

Metoda TOMATISA®

Stymuluje mózg 

muzyką i głosem

O Metodzie

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów, którzy ukończyli szkolenia z jej stosowania.

Wstęp

Uczenie się i komunikowanie z innymi to procesy, które mogą się wydawać banalne, gdyż są czymś bardzo naturalnym dla większości z nas. Jednak dla co dziesiątej osoby stanowi to poważny problem, z którym musi zmagać się na co dzień. Częstą przyczyną są tutaj trudności z prawidłowym przetwarzaniem informacji sensorycznych. W takim wypadku mówimy o zaburzeniach słuchania (uwagi słuchowej).

Ucho odgrywa podstawową rolę w przetwarzaniu informacji, ponieważ jest główną bramą, przez którą informacje przedostają się do mózgu. Ucho odbiera dźwięki z otoczenia i dźwięki naszego własnego głosu, przetwarza je na bodźce elektryczne i przekazuje mózgowi do analizy. Co dziwniejsze, ucho wychwytuje również nasze ruchy i ma duże znaczenie dla procesu koordynacji ruchów, równowagi i poczucia rytmu. W związku z tym ucho jest niezmiernie ważne dla naszego codziennego funkcjonowania – potrzebujemy go, żeby rozmawiać, przedstawiać argumenty, wykonywać polecenia, czytać, uczyć się, zapamiętywać czy też po prostu aby się przemieszczać.

Gdy występują zakłócenia w komunikacji między uchem a mózgiem, cierpi na tym nasza zdolność do interakcji ze światem zewnętrznym. Skutkuje to często utratą pewności siebie, która z kolei pogłębia trudności w komunikacji i w uczeniu się.

Sześćdziesiąt lat temu francuski lekarz Alfred Tomatis opracował podejście pedagogiczne, którego celem jest stymulacja mózgu za pośrednictwem układu słuchowego w celu przywrócenia odpowiedniego poziomu uwagi słuchowej. Dzięki specyficznemu przetwarzaniu muzyki i głosu Metoda Tomatisa® pomaga dzieciom i dorosłym poprawiać jakość słuchania.

Metoda Tomatisa® to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie neuronauki. Obecnie jest praktykowana na całym świecie przez ponad 2000 specjalistycznych centrów i gabinetów, które oferują seanse słuchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co jest możliwe dzięki jedynej w swoim rodzaju technologii dostępnej w urządzeniu TalksUp®.

Metoda Tomatisa® to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu. Stanowi uzupełnienie tradycyjnych metod terapeutycznych i leczniczych.

Jak to działa?

Metoda Tomatisa® działa dzięki jedynemu w swoim rodzaju przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tym bramkowaniem elektronicznym, tzw. „Electronic Gating®”. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg.

Specjalista Metody Tomatisa® ocenia poziom uwagi słuchowej klienta, a następnie opracowuje program słuchowy dostosowany do jego potrzeb. TalksUp® umożliwia korzystanie z programów słuchowych w domu lub w gabinecie certyfikowanego specjalisty.

Tzw. seanse pasywne polegają na słuchaniu muzyki nie tylko przez tradycyjne słuchawki (przewodnictwo powietrzne), ale także przez słuchawkę przewodnictwa kostnego, przekazującą dźwięk przez kości czaszki za pomocą drgań. Ćwiczenia podczas tzw. seansów aktywnych polegają na czytaniu i powtarzaniu słów, z użyciem takich samych słuchawek dodatkowo wyposażonych w mikrofon. Głos jest przetwarzany w czasie rzeczywistym w celu aktywnej pracy nadsłuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym.

Nasza misja

Alfred Tomatis lekarz i naukowiec, poświęcił życie na doskonalenie swojej Metody, pragnąc skutecznie pomóc jak największej liczbie osób doświadczających problemów z uwagą, komunikacją i uczeniem się. Nieustannie doskonalił rozwiązania techniczne, wzbogacając urządzenia o kolejne nowe funkcje i w miarę rozwoju Metody modyfikując procedury jej stosowania. Dbając o ochronę patentową, umowy licencyjne na wykorzystanie znaku towarowego oraz o specjalistyczne szkolenia, pragnął uniknąć wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na autentyczność i skuteczność Metody. Od ponad dwudziestu lat, zgodnie z jego pragnieniem, kontynuujemy rozwój stworzonej przez niego Metody – doskonalimy sprzęt i szkolimy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Podążamy w kierunku, który wyznaczył twórca Metody Tomatisa®: zwiększamy jej dostępność przy jednoczesnym zachowaniu pełnej skuteczności.

Najnowsze odkrycia w dziedzinie neuronauki i liczne prowadzone obecnie badania dotyczące plastyczności mózgu, w których uczestniczymy, potwierdzają słuszność obranego przez nas kierunku.

 

Obszary zastosowania

W ludzkim ciele to ucho odbiera najwięcej informacji sensorycznych. Nasz mózg ponad 80% stymulacji zawdzięcza właśnie zmysłowi słuchu. Stymulacja aktywności mózgu z jednej strony, a z drugiej – pozytywne oddziaływanie na jego plastyczność to przyczyny, które wyjaśniają skuteczność Metody Tomatisa® w licznych obszarach zastosowania. Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych lub pedagogicznych. Umożliwia zwielokrotnienie rezultatów uzyskiwanych w ramach terapii, dzięki czemu jej czas znacząco się skraca. Metodę Tomatisa® można stosować w dowolnym wieku (dzieci, dorośli, osoby starsze), zarówno w celu rozwoju osobistego, jak w celu przeciwdziałania zaburzeniom lub trudnościom.

UWAGA

 

 

Jak zacząć - Sesje

Metoda Tomatisa® to program składający się z fazy pasywnej polegającej na słuchaniu oraz z fazy aktywnej, polegającej na ekspresji głosowej. Jak każda metoda pedagogiczna, również Metoda Tomatisa® powinna być stosowana w sposób odpowiednio intensywny, powtarzany i przedzielony okresami przerw, które służą przyswojeniu jej efektów. Każdy program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika i dobrany przez certyfikowanego specjalistę Metody Tomatisa po przeprowadzeniu ogólnego bilansu uwagi słuchowej. Seanse słuchowe mogą odbywać się także w domu.

                         

 

      1. WYWIAD PRZED ROZPOCZĘCIEM PROGRAMU

1 godz. przeznaczone na ocenę profilu klienta

Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie profesjonalnej działalności terapeutycznej, pedagogicznej lub lekarskiej. Stosowana jest przez specjalistów w dziedzinach związanych ze zdrowiem i edukacją (psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, psychomotoryków, certyfikowanych coachów itp.). Pragnąc skorzystać z programów Metody Tomatisa® najlepiej zwrócić się do osoby, której specjalizacja zawodowa najbardziej odpowiada problemowidanegodziecka czy dorosłego. Lista certyfikowanych specjalistów znajduje się tutaj.

Podczas pierwszego spotkania specjalista Metody Tomatisa® przeprowadza wywiad w celu zebrania jak największej ilości informacji. Specjalista dysponuje różnorodnymi testami, które pomagają określić profil uwagi słuchowej klienta. Testy te zostały przygotowane z myślą o konkretnych problemach osoby testowanej.

Rodzice mają dostęp do internetowej platformy ewaluacyjnej, tzw.TED (Tomatis® Evaluation Database). Znajdują się tam kwestionariusze dotyczące czterech głównych aspektów rozwoju (motorycznego, emocjonalnego, słuchowego oraz dotyczącego uwagi), które pozwalają specjaliście Metody Tomatisa® określić profil dziecka i wyznaczyć kierunki poprawy.

TLTS (Tomatis® Listening Test System) to urządzenie, które pozwala precyzyjnie określić profil uwagi słuchowej poprzez ocenę sposobu przetwarzania informacji dźwiękowych przez mózg. Test stosowany jest przez specjalistów, którzy ukończyli szkolenie z obsługi urządzenia oraz interpretacji wyników testu (czyli specjaliści po drugim i dalszych stopniach szkolenia).

    2. PROGRAMY SŁUCHOWE (FAZA PASYWNA)

1h30 lub 3 sesje, każda przez 14 dni, maksymalnie po 2 godziny dziennie

Sesje słuchowe polegają na słuchaniu programu muzycznego odpowiednio dobranego przez specjalistę. Do słuchania służy urządzenie TalksUp® lub jego wcześniejsza wersja, Solisten® lub też urządzenie TAP.

TalksUp® jest lekki i małych rozmiarów. W większości przypadków możliwe jest słuchanie programu w domu lub też w gabinecie specjalisty. Ponieważ urządzenie jest przenośne i może działać ze słuchawkami bezprzewodowymi, umożliwia bezproblemowe poruszanie się w trakcie sesji. Podczas słuchania zalecane jest odprężenie. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych konkretnych czynności: można rysować, chodzić, bawić się, gotować itd. Należy natomiast unikać każdej czynności, która może nam się wydawać stresująca lub wymaga zbyt dużego skupienia uwagi. Ponadto niewskazane jest żucie gumy czy jedzenie, a także korzystanie z urządzeń elektronicznych (unikamy wpatrywania się w ekran).

Czas, częstotliwość i liczbę seansów określa wybrany przez Państwa specjalista Metody Tomatisa®. Na ogół program zawiera seanse maksymalnie 2-godzinne, rozłożone na dwa lub trzy okresy (sesje) liczące po 13 dni każdy.

Pomiędzy sesjami należy zrobić kilkutygodniową przerwę. Przerwy można nazwać „fazami przyswajania” efektów Metody. Po przerwie odbywają się testy i rozmowy poprzedzające kolejną sesję programu słuchowego.

 

      3. PROGRAMY SŁUCHOWE (FAZA AKTYWNA)

 

     Specjaliści Metody Tomatisa®, którzy ukończyli szkolenia 2, 3 lub 4 stopnia mogą również oferować seanse fazy aktywnej. Obejmują one czytanie, powtarzanie lub rozmowę, podczas których głos mówiącego jest natychmiast modyfikowany i przekazywany ponownie do jego uszu, zgodnie z parametrami charakterystycznymi dla Metody Tomatisa®. Modyfikując w czasie rzeczywistym percepcję głosu, w sposób naturalny i natychmiastowy modyfikujemy również sam głos.

Faza aktywna stosowana jest zależnie od potrzeb i możliwości, odpowiednio do profilu i problemów danegoklienta. W razie niemożności korzystania z fazy aktywnej skutecznie mogą ją zastąpićsłuchawki Forbrain®, które stanowią element uzupełniający Metodę Tomatisa®.

    4. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

      Po zakończeniu stosowania programu odbywa się spotkanie podsumowujące. Celem tej rozmowy jest ocena dokonanych postępów. Wyniki uzyskane dzięki Metodzie Tomatisa® są trwałe. Rozmowa podsumowująca pomaga specjaliście ustalić, czy powinien ewentualnie zaproponować kolejne sesje Metody Tomatisa®.

Słuchawek Forbrain® można używać podczas każdego etapu Metody Tomatisa®, jako uzupełnienie seansów słuchowych. Słuchawki zostały opracowane tak, by umożliwiały pracę nad słuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym. Więcej informacji można znaleźć na www.forbrain.com lub uzyskać odspecjalisty Metody Tomatisa®.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości skorzystania z programu Metody Tomatisa®, zalecamy korzystanie ze słuchawek Forbrain® jako narzędzia stymulującego słuchanie, uwagę i słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne.

 
 

O nas

Sylwia Zientek

neurologopeda, pedagog, 

certyfikowany terapeuta metody TOMATISA® 

poziom  - 2 

  Centrum TOMATIS  potwierdza, że Logopeda  Sylwia Zientek oraz placówka  w Bydgoszczy wyposażona jest w certyfikowany sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny oraz posiada kadrę praktyków wykształconą i licencjonowaną przez Tomatis Développement S.A w Luksemburgu. Tylko licencjonowani terapeuci i specjaliści, przeszkoleni przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu, mają prawo używać znaków handlowych Tomatis Développement oraz certyfikowanego sprzętu cyfrowego. Sprzęt produkowany i programowany przez Centrum Tomatisa daje gwarancję niezawodności i wysokiej skuteczności terapii i treningów słuchowych. Nie jest on dostępny na wolnym rynku, korzystać z niego mogą tylko i wyłącznie nasi terapeuci i konsultanci, którzy przeszli specjalistyczne cykle szkoleń i treningów. Jeśli chcesz skorzystać z sukcesem z metody treningu słuchowego, zawsze pytaj o licencję i certyfikat, które są do wglądu dla każdej zainteresowanej osoby.

Kontakt

Nasz adres

TOMATIS® Centrum Bydgoszcz

Prywatna Poradnia Logopedyczna

ul. Cicha 32

Bydgoszcz 

Kontakt 

Od poniedziałku do soboty 

w godzinach ustalanych z klientem

tel. 606 757624

 

 
  • YouTube
  • Grey Facebook Icon